ตรังอำเภอ กันตัง

เจ้าเมืองตรัง ย้ายที่ตั้งเมืองตรังจากตำบลควนธานี มาตั้งที่ตำบลกันตังโดยขึ้นกับมณฑลภูเก็ต ได้รับประกาศให้เปลี่ยนแปลงฐานะตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกันตัง ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 112 ตอนที่ 40 ก. ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2538 แล้ว และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป ปัจจุบันเทศบาลเมืองกันตังมีอายุ 70 ปี

รายการทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

 
โปรแกรมทัวร์ตรัง ลอดท้องมังกร - ชายหาดหยงหลิน - บ่อน้ำร้อนควนแดง
ชมมหัศจรรย์แห่งโถงถ้ำน้ำจีดใต้ภูเขา สัมผัสธรรมชาติ บ่อน้ำพุร้อน